http://www.kavevzw.be/statuten.htm - 2015.09.26 Frans Janssens
:

Koninklijke Antwerpse Vereniging voor Entomologie v.z.w.

Lange Beeldekensstraat 272, BE - 2060 Antwerpen.

Ondernemingsnmmer : 435 913 842

Gerechtelijk arrondissement Antwerpen

Eerste publicatie : Belgisch Staatsblad van 24 november 1988 : Identificatienummer : 16967/88. pagina 7609 - 7610.GECOORDINEERDE STATUTEN : 13 december 2005.

Ieder artikel dat gewijzigd werd sedert de oprichting van de v.z.w. wordt voorafgegaan door een vermelding van de datum van de wijziging. De laatste wijzigingen van 2005 gebeurden in functie van de wet van 2 mei 2002.Op 25 september 1988 hebben ondergetekenden :de Batist, Peter, typograaf.

Helmstraat 146, 2140 Borgerhout.

7 december 1946, Antwerpen.

Janssens, Frans, industrieel ingenieur.

Nachtegaallaan 12, bus 12, 2660 Hoboken.

18 januari 1952, Antwerpen.

Naveau, Victor, burgerlijk landbouwkundig ingenieur.

Lange Beeldekensstraat 272, 2060 Antwerpen.

30 december 1937, Antwerpen.

Van Coppenolle, Regine, sociale verpleegster.

Lange Beeldekensstraat 272, 2060 Antwerpen.

26 februari 1947, Merksem.allen van Belgische nationaliteit, verklaard tussen henzelf en degenen die later als leden aanvaard kunnen worden, een wettelijke vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, met volgendeSTATUTENTITEL I. - Benaming, zetel, doel en duurArtikel 1.

Wijziging 13 december 2005.

De vereniging is de voortzetting van de in 1947 opgerichte feitelijke vereniging "Antwerpse Vereniging voor Entomologie", onder het voorzitterschap van ir. Clement Segers.

Op zijn verzoek werd de vereniging in 1988 v.z.w., met behoud van de oorspronkelijke naam en blijft onder de auspiciën van de "Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen".

Sedert 1997 is de vereniging gemachtigd de titel van Koninklijk te voeren. En overeenkomstig is de naam van de vereniging "Koninklijke Antwerpse Vereniging voor Entomologie v.z.w." of "KAVE v.z.w.".Artikel 2.

Wijziging 27 januari 1991. Belgisch Staatsblad 3 mei 1991.

Wijziging 13 december 2005.

De zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 272 in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De zetel mag naar elk ander adres binnen de provincie overgebracht worden.Artikel 3.

Wijziging 13 december 2005.

De vereniging heeft tot doel : het beoefenen van de entomologie in de meest brede zin van het woord met het oog op het bestuderen en beschermen van het natuurlijk erfgoed.Artikel 4. De duur van de vereniging is niet beperkt, maar ze kan te allen tijde ontbonden worden.Artikel 5. Wanneer gemeenschappelijke of individuele belangen naar de gemeenschap toe verdedigd moeten worden kan de vereniging, gebeurlijk ook in rechte optreden.Artikel 6. In de schoot van de vereniging zullen diensten en initiatieven kunnen worden opgericht en afgeschaft in functie van de noden en behoeften.TITEL II. - De ledenArtikel 7.

Wijziging 13 december 2005.

De vereniging bestaat uit vaste leden en toegetreden leden. Behoudens wat gezegd wordt in artikelen 15 en volgende, genieten de vaste en de toegetreden leden dezelfde rechten.

Het aantal leden is onbeperkt, met een minimum van drie vaste leden. Het aantal vaste leden is beperkt tot maximum vier.Artikel 8.

Wijziging 13 december 2005.

Zijn vast lid :

zij die bij deze akte verschijnen ;

ieder toegetreden lid dat, na schriftelijke aanvraag en voorgesteld door minstens twee vaste leden, als dusdanig wordt toegelaten bij beslissing door de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Om toegetreden lid te worden volstaat de betaling van het verschuldigde lidgeld.Artikel 9.

Wijziging 13 december 2005.

Elk vast lid kan te allen tijde uit de vereniging treden door bij aangetekend schrijven ontslag in te dienen bij de raad van bestuur. Elk lid dat het door hem verschuldigde lidgeld niet betaalt wordt geacht ontslag te nemen.Artikel 10. De uitsluiting van leden kan enkel uitgesproken worden door de algemene vergadering, waarvoor een meerderheid van twee derde der stemmen vereist is.Artikel 11.

Wijziging 27 januari 1991. Belgisch Staatsblad 3 mei 1991.

Wijziging 13 december 2005.

Een uitgetreden lid of uitgesloten lid of de rechthebbenden of erfgenamen van een overleden lid, hebben geen aanspraak op het maatschappelijk bezit van de vereniging en kunnen niet de teruggave van de betaalde lidgelden eisen. Zij kunnen noch opgave, noch overlegging van rekeningen, noch plaatsing van zegels, noch inventaris eisen of vorderen.Artikel 12.

Wijziging 13 december 2005.

Het jaarlijkse lidgeld en de uiterste betaaldatum worden gestemd door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. Het kan niet meer bedragen dan 250,00 euro. Lidmaatschap is volkomen vrijwillig.Artikel 13. Ieder lid neemt volledig op eigen verantwoor-delijkheid deel aan de activiteiten of initiatieven van de vereniging.Artikel 14. De leden nemen geen enkele persoonlijke verplichting op zich ten overstaan van de verbintenissen van de vereniging.TITEL III. - Algemene vergaderingArtikel 15.

Wijziging 13 december 2005.

Alleen zij die vast lid zijn op het ogenblik van de vergadering hebben stemrecht. De vaste leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door de dragers van een schriftelijke volmacht. Deze gevolmachtigden dienen tevens vast lid te zijn. Iedere gevolmachtigde kan maximum een volmacht hebben.Artikel 16.

Wijziging 13 december 2005.

De bijeenroeping tot de algemene vergadering geschiedt door de voorzitter, bij persoonlijke uitnodiging die de agenda vermeldt en die minstens tien dagen vooraf verzonden wordt. De datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld door de raad van bestuur.Artikel 17.

Wijziging 13 december 2005.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen gehouden worden wanneer minstens een vijfde van de raad van bestuur en/of de vaste leden zulks vordert.Artikel 18.

Wijziging 13 december 2005.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over volgende punten te beraadslagen :

1 de wijziging van de statuten;

2 de benoeming en afzetting van de bestuurders;

3 de goedkeuring van de begroting en rekeningen;

4 de ontbinding van de vereniging;

5 de uitsluiting van een lid.

Behalve voor de wijziging van de statuten en voor de uitsluiting van een lid, waarvoor respectievelijk artikel acht en artikel twaalf van de wet van 27 juni 1921 van toepassing zijn, zal de algemene vergadering beraadslagen met volstrekte meerderheid van de aanwezige leden; deze moeten minstens twee derde van de vaste leden vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet bereikt wordt, zal tenminste vijftien dagen later een nieuwe vergadering geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezigen zij. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 19.

Wijziging 13 december 2005.

Indien drie vierde van de aanwezige vaste leden akkoord gaat, kunnen punten aan de agenda toegevoegd worden.Artikel 20.

Wijziging 13 december 2005.

De verslagen van de algemene vergadering worden opgesteld door de secretaris, ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Een kopie daarvan dient aan al de vaste leden te worden medegedeeld. Een kopie ter inzage door derden wordt bewaard door de secretaris.TITEL IV. - Raad van bestuurArtikel 21.

Wijziging 27 januari 1991. Belgisch Staatsblad 3 mei 1991.

Wijziging 13 december 2005.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit drie personen, gekozen door de algemene vergadering voor een termijn van vijf jaar en te allen tijd afzetbaar. De mandaten zijn telkens hernieuwbaar. Minstens de helft van de bestuurders dienen vaste leden te zijn, de anderen mogen derden zijn. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.Artikel 22.

Wijziging 13 december 2005.

De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vereniging dit vereist, op uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van ten minste twee bestuurders. De raad kan slechts geldig raadplegen als ten minste twee derde van de bestuurders aanwezig zijn. Indien dit quorum niet bereikt wordt, zal een nieuwe vergadering geldig kunnen beraadslagen, welk ook het aantal aanwezigen zij. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.Artikel 23.

Wijziging 13 december 2005.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de vereniging, waaraan door de bestuursraad steeds derde personen, al dan niet leden van de vereniging, toegevoegd kunnen worden. De beslissingen van het dagelijks bestuur worden gezamenlijk genomen.

De boekhoudkundige geschriften zullen waargenomen worden door de penningmeester, die hierover verslag zal uitbrengen aan de raad van bestuur. De raad van bestuur zal deze jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorleggen binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar.Artikel 24.

Wijziging 13 december 2005.

Alle akten en geschriften die de vereniging binden, worden geldig getekend door de secretaris en de voorzitter.

De raad van bestuur beschikt over een algemene bevoegdheid inzake de vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte.

Artikel 25.

Wijziging 13 december 2005.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor wat het bestuur van de vereniging en de verwezenlijking van haar doel betreft. Al wat niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering wordt voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.TITEL V. - Begroting en RekeningenArtikel 26.

Wijziging 27 januari 1991. Belgisch Staatsblad 3 mei 1991.

Wijziging 13 december 2005.

De rekeningen van het voorbije jaar en de begroting van het volgende jaar worden jaarlijks aan de algemene vergaderig binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar voorgelegd.

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december, met uitzondering van het eerste dienstjaar, dat begint op 25 september 1988.

De algemene vergadering ontvangt jaarlijks van de raad van bestuur ook een verslag over de werkzaamheden van de vereniging en van de raad van bestuur en kan bij die gelegenheid ontlasting geven over het financieel bestuur.TITEL VI. - Ontbinding en vereffeningArtikel 27.

Wijziging 13 december 2005.

De ontbinding geschiedt met een 4/5e meerderheid. Alsdan duidt de algemene vergadering een of meer vereffenaars aan wier bevoegdheid zij vaststelt. De algemene vergadering duidt een initiatief aan, dat bij voorkeur de entomologie ten goede komt, waarnaar het nettoactief overgeheveld wordt.TITEL VII. - Bijzondere bepalingArtikel 28.

Wijziging 13 december 2005.

Al wat niet in de statuten of door de wet geregeld wordt, wordt geregeld door het huishoudelijk reglement, dat opgesteld wordt door de raad van bestuur.

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, op 13 december 2005, waarvan er zoveel dubbels gemaakt zijn als er partijen zijn.De voorzitter, De secretaris,Victor Naveau. Frans Janssens.